RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prírodné pomery

Cestovný ruch > Zaujímavosti

Tento región orograficky patrí do oblasti Nízkych Beskýd, ktorá sa nachádza na rozhraní zapadokarpatskej, východokarpatskej a panónskej oblasti, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Nadmorská výška chrbátov sa pohybuje okolo 500 až 600 m.n.m. Najväčšie výšky dosahuje v pohraničnom rozvodnom chrbáte. Ten je pomerne úzky a prestúpený sedlami. Reliéf územia je typicky flyšový z pevných pieskovcov a bridlíc, ktoré sú oddelené pozdĺžnými údoliami. Samotné mesto Stropkov leží v tzv. Stropkovskej brázde, ktorú tvoria už spomínané flyšové súvrstvia, pieskovce, zliepence, ílovce a náplavy štrkov a hlín. Z pôvodných lesov zostali zvyšky kultúrnych bučín s prímesou duba a hrabu v nižších a smreku s borovicou vo vyšších polohách. Lužné lesy, pôvodne rozšírené v dolinách riek, sa nezachovali.


  • Klimatické pomery


Oblasť regiónu leží v miernom pásme v klimaticky mierne teplej, teplej a chladnej oblasti s priemernou ročnou teplotou vzduchu 6 - 8
°C. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí 700 - 800 mm. Ročný počet dní so snehovou prikrývkou je 80 - 100 dní. Maximálna snehová pokrývka v severnej časti je 80 cm. Na ostatnom území 40 cm.

  • Vodné toky


Územie širokého okolia Stropkova odvodňuje rieka Ondava, ktorá pramení v Ondavskej vrchovine pri obci Ondavka okres Bardejov. Po celej svojej dĺžke v okrese Stropkov je Ondava zaradená do zoznamu vodárenských tokov. Medzi vodáresnké toky je zaradený aj Zimný potok a Chotčianka. Na rieke Ondava je vybudovaná vodná nádrž Veľká Domašam ktorá sa rozprestiera na území dvoch okresov a to Stropkov a Vranou nad Topľou. Do prevádzky bola uvedená v roku 1967. Jej významnými prítokmi sú Ladomírka, Chotčianka, Vojtovec a Brusnička. Najmenšie odtoky sú v zimných mesiacoch a maximálne v apríly až v máji. Na toku rieky Ondava sa nachádza vodná nádrž Veľká Domaša.

  • Minerálne pramene


Región Horného Šariša a Horného Zemplína je bohatý na množstvo minerálnych prameňov. Najznámejšie minerálne pramene sa nachádzajú v Bardejovských kúpeľoch. Šesť z ôsmych prameňov vyviera v centrálnej časti kúpeľov. Voda prameňov, Lekársky, Hlavný, Herkules, Klára, Alžbeta, Anna, Alexander a Napoleon sa líši v rozdielnosti chemického zloženia, čo umožňuje jej všestranné využitie s rozličným pôsobením. Sústava menirálnych prameňov sa nchádza aj v obci Šarišský Štiavnik. Najvýznamnejší z nich je Šťava s výdatnosťou 25 l/s nachadzajúci sa v areáli objektu bývalej detskej ozdravovni. Ďalšie menej známe, ale navštevované minerálne pramene sa nachádzajú v Gribove, v Chotči a v Novej Kelči.

Zoznam minerálnych prameňov okresu Stropkov

Brusnica - prameň za lesnou škôlkou a za rybníkom
Gribov - vajcovka
Chotča - prameň v lese
Kolbovce - vajcovka pri toku
Stropkov - Vojtovce - prameň pri chate, sírny prameň
Tokajík - sírny prameň
Turany nad Ondavou - prameň v lese
Vyšný Hrabovec - prameň v potoku
Malá Poľana - vajcovka
Varechovce - prameň pri hájovni
Staškovce - sírna voda


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky