RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obec Breznička - Kostol rímsko-katolícky

Regionálne jedinečnosti

Obec Breznička - Kostol  rímsko-katolícky postavený v roku 1785 (neskorobarok), klasicistický interiér z l. polovice 19. storočia, maľba od J. Ádáma z roku 1924.

Bol postavený roku 1785 z náboženského fondu , za pomoci zemepána Jozefa Okolicsányiho z Brezničky a za prvého katolíckeho farára obnovenej poreformačnej fary, Jána Pechoviča. Kostol bol posvätený 11. septembra 1785. Patrocínium kostola Narodenie Panny Márie. Bočný oltár v kostole bol zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Natoľko po zničení prvého kostola si veriaci postavili kaplnku sv. Jána Nepomuckého, k vykonávaniu bohoslužieb. Z úcty a na pamiatku bývalej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, zvolili si za druhého patróna  novopostaveného kostola sv. Jána Nepomuckého. Jemu  zasvätili bočný oltár v tomto mariánskom kostole. Z dvoch strán veže kostola sú kamenné sochy sv. Petra a Pavla apoštolov. V roku 1797 farár Ján Szentesi zadovážil zvon na vežu tohto kostola a zasvätil ho k úcte Najsvätejšieho Mena Ježiš a Mária. Tento zvon je dosiaľ zachovaný na veži kostola. Zvon má tento nápis v latinskom znení, čo znamená slovensky: Od východu slnka až na západ je chvályhodné meno Pánovo. V mene Ježiša a Márie za zbožnej účasti kat. ľudu, roztrúseného po breznickej farnosti bol posvätený. Tento zvon bol umiestnený na vežu 6. apríla 1798. Roku 1803 si veriaci zadovážili ďalší zvon , za pôsobenia farára Ignáca Chovančeka. Tento zvon bol zasvätený úcte Všetkých svätých. V roku 1806 bol kostol vymaľovaný biblickými obrazmi. Na strope nad hlavným oltárom bol obraz Mojžiša pri horiacom kre. Nad chrámovou loďou bol obraz podobenstva Rozsievača. Nad vchodom  do chrámu bol obraz Krista ako vyháňa kupcov z chrámu. Na chrámovom oblúku, deliacom svätyňu od lode chrámovej, bol nápis znázorňujúci rok a zároveň aj tento citát: Horlivosť tohto ľudu mňa tak vyzdobila r. 1806. Kostol bol renovovaný roku 1891. Nová maľba kostola bola prevedená umelcom Júliusom Adamom z Rožňavy roku 1924 za pôsobenie farára Ernesta Šteffku. Nad hlavným oltárom na strope je obraz “Posledná večera”. V chrámovej  lodi na strope sú obrazy “Zvestovanie Pána a korunovanie Panny Márie”. Na Chrámovom oblúk je nápis: Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria. So svojim Synáčkom požehnaj nás Panna Mária. Za pôsobenia J. Belčányho, farára po roku 1946, bol horlivosťou veriacich kostol vyzdobený novými sochami svätých s oltárikmi, ako aj novým oltárom Božieho Srdca. Za pôsobenia farára Ernesta Štefku bol zakúpený nový organ do kostola, ktorý roku 1958 bol upravený na elektrický pohon, najmä zásluhou farára Jána Belčányho, kaplána Jána Hlavatého a kantora Tomáša Skýpalu. V roku 1949 v osade Červeň bola postavená kaplnka Panny Márie, ktorá bola v roku 2010 obnovená, zakúpila sa nová socha Sedembolestnej Panny Márie a 10.10.2010 ju požehnal ThLic Štefan Kosturko, kanonik.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky