RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Flóra

Cestovný ruch > Zaujímavosti

Územie Horného Šariša a Horného Zemplína je poznačené výrazne floristickou uniformitou. Objavuijú sa v ňom aj teplomilné a východokarpatské druhy. V krajinnej oblasti sú vo väčšej miere zastúpené sekundárne borovicovo - brezové lesy, na suchých skeletovitých podkladoch lieksové porasty a na menších lokalitách sa roztrúsené nachádza borievka. Časté sú slatinné porasty, kde prevládajú rôzne druhy ostríc, páperník širokolistý (Eriophorum latifolium Hoppe), metlica trstnatá (Deschampsia caespitosa) , vioaceré druhy sitín, plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum), šafrán Hauffelov (Crocus heuffelianus), vemník dvojlistý (Platanthera bifolia) a iné. Zrašelinelé plochy sú veľmi vzácne. Nízko položené a široké údilia riek s výraznými krajinnými prvkami, ktoré tvoria porasty krehkej jelše, jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a jelše sivej (Alnus incana), vŕby bielej (Salix alba), javora poľného (acer campestre), svíbu južného (Cornus australis), svíbu červenkastého (Swida sanguinea), hrabu obyčajného (Carpinus betulus), kaliny obyčajnej (Viburnum opulus), bršlenu európskeho (Euonymus europaeus) a iných druhov, umožnili prenikanie teplomilnej vegetácia do najsevernejších častí regiónu.
Charakteristickým druhom povodia rieky Ondavy je Veronika nitkovitá (Veronica filiformis), kotrá sa masovo rozšírila na vlhšie lúčne stanovištia a lúvie, do dedinských záhrad, trávnikov, priekop. Z ďalších druhov sa vyskytuje kostaec žltý (
Iris pseudacorus), ďatelina otvorená (Trifolium patens Schreb), ostrica štíhla (Carex acuta), psiarka lúčna (psiarka lúčna). V lesoch Nízkych Beskýd boli zistené niektoré veľmi pozoruhodné lokality druhov, kotré práve flóre dávajú svoju osobitosť. Sú to vzácne rastliny, ktoré môžeme nájsť nielen v pohraničnej Chránenej krajinnej oblasti Východných Karpát, napr.: hľúzovec Loeselov (Liparis loeselii), vachta trojlisá (Menyanthes trifoliata), viacero druhov orchideí, ostrica hrebienkatá (Carex strigosa), cesnak medvedí (Allium ursinum), papraď samčia (Dryopterix filixmas), scilla dvojlistá východná (Scilla bifolia), kostihoj srdcovitý (Symphytum cordatum), čemerica purpurová (Helleborus purpuracsens), iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus), fialka dácka (Viola dacica), zvonček jedľový (Campanula abietina), hadomor ružový (Scorzonera rosea).
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky