RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Fauna

Cestovný ruch > Zaujímavosti

Keďže územie tohto regiónu leží na rozhraní Východných a Západných Karpát, tak aj fauna obsahuje prvky fauny východokarpatskej a západokarpatskej. Najväčšiu triednu a druhovú početnosť vzhľadom na pestrosť tvoria vtáky. V horskej časti regiónu sa zo vzácnych druhov dravcov vo veľkom počte vyskytuje orol krikľavý (Aquila pomarina), hája tmavá (Milvus migrans), včelár obyčajný (Pernis apivorus), ktoré tu žijú spolu s bocianom čiernym (Ciconia nigra), tesárom čiernym (Dryocopus martius) ainými. Na tomto území sa vyskytujú viaceré karpatské živočíchy, napr.: mlok karpatský (Triturus montandoni), mlok veľký (Triturus cristatus), salamndra škvrnitá (Salamandra salamandra), jašterica živorodá (Zootoca vivipara), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), kukučka obyčajná (Cuculus canorus), ďateľ bielochrbtý (Dentrocopos leucotos), čajka trojprstá (Rissa tridactyla), prepelica obyčajná (Coturnix coturnix). Druhové spektrum je podmienené prítomnosťou vodnej nárže Domaša, ktorá tvorí významnú oddychovú plochu pri jarných a jesenných migráciach vtáčích druhov a dôležitý biotop pre hniezdenie vodného a vo vode žijúceho vtáctva. Z vodného a brodivého vtáctva stojí za pozornosť pomerne početná populácia bociana bieleho (Ciconia ciconia) a jedna z posledných kolónii volaviek popolavých (Ardea cinerea) na východnom Slovensku v povodí rieky Ondavy.
Z plazov je vhodné spomenúť slepúcha lámavého (
Anguis fragilis) , užovku obyčajnú európsku (Natrix Natrix) a vretenicu obyčajnú (Vipera berus). Z cicavcov je to mačká divá (Felis sylvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obyčajný (Canis lupus), kuna lesná (Martes martes), ktoré v spoločenstve s jeleňnom karpatským (Cervus elaphus montanus), srncom hôrnym (Capreolus capreolus), sviňou divou (Sus scrofa) sú ukážkou typických spločenstiev, ktoré sa tu ešte zachovali. Veľmi vzácny je výskyt bobra vodného (Castor fiber), ktorý bol u nás vyhubený až pred 200 rokmi a teraz sa objavujú jedince prechadzajúce z Poľska cez pohraničný hrebeň, podobne ako aj medveď hnedý (Ursus arctos), los mokraďový (Alces alces) a zubor európsky (Bison bonasus).
Toto územie je výskytom mnohých vzácnych druhov chrobákov, motýľov a rôzneho hmyzu.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky