RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Chránené územia

Cestovný ruch > Zaujímavosti

Severná časť regiónu spolu s územím regiónu Humenné bola vyhlásená za CHKO Východné Karpaty. Bola vyhlásená 1.9.1977 s cieľom ochrany prírody a prírodných zdrojov, zabezpečovania ich optimálneo využívania so zreteľom na ich kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno - rekreačný význam. Rozprestiera sa na ploche 669,76 km². Na jeho ochranu bolo zriadené ochranné pásmo s rozlohou 309,14 km². V okrese Stropkov leží časť jeho územia, lemovaná ochranným pásmom.

Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty zahŕňa oblasť Poloniny s celkom Bukovské vrchy a časť oblasti Nízke Beskydy s celkami Laborecká vrchovina a Beskydské predhorie. Do severnej časti okresu zasahuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, ktorá je súčasťou Laboreckej vrchoviny v severnej časti okresu Stropkov. Jedná sa o slatinu nachadzajúcu sa v Nízkych Beskydách v západnej časti Laboreckej vrchoviny južne od obce Driečna. Toto chránené územie s výmerou 0,38 ha predstavuje neveľkú slatinu na úpätí nivnej terasy v doline Chotčianky.

Z pôvodných lesných spoločenstiev sú v oblasti zastúpené spoločenstva dubovo - bukového, bukového a jedľovo - bukového vegetačného stupňa. Jedľové bučiny často susedia s ostrovčekami bukových javorín. Iba na najteplejších svahoch v ochrannom pásme CHKO sú rozšírené dubové bučiny. Medzi významné patrí výskyt najvzácnejšej variety brezy v Európe, tzv. svalcovej (karelskej). Z nelesných spoločenstiev sú najrozšírenejšie psicové lúky a pasienky.
Na území CHKO je viacero lokalít vyhlásených za prírodné rezervácie s vyšším stupňom ochrany vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov a biotopov.

PR - Miroľská slatina

  • vyhlásená v r. 1980 na výemere 0,97 ha v k.ú. Miroľa na ochranu zachovalého komplexu ojedninelých sltaninných a lúčnych spoločenstiev v oblasti Nízkych Beskýd.


PP - Driečna

  • vyhlásená v r. 1990 na ochranu zriedkavých sltainných geobiocenóz Nízkych Beskýd


PR - Dranec

  • vyhlásená ako prvé chránené územie už v r. 1925 na výmere 34,22 ha v k.ú- Nižný Komárnik na ochranu prirodzených spoločenstiev N. Beskýd s významným zastúpením jedle, buka a cenných listnáčov


Na územie regiónu Medzilaboriec zasahuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty. Prevažne v rámci nej nájdeme aj maloplošné chránené územia okresu a to národnú prírodnú rezerváciu Palotské Jedliny a 5 prírodných rezervácií: Beskyd, Haburské rašelinisko, Jarčiská, Mokré lúky pod Čertižným, Pod Demjatou.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky