RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Charakteristika územia

O našom regióne

Charakteristika územia pôsobnosti RRA Domaša

Územie subregiónu Stropkov sa nachádza v Prešovskom kraji, ktorý leží v severnej časti východného Slovenska. Vďaka svojej geografickej polohe a prírodným podmienkam patrí k územiu, kde sa už v dávnej minulosti začali objavovať prvé ľudské osídlenia. Región v minulosti bol vnímaný predovšetkým ako poľnohospodárska oblasť s chovom oviec, hovädzieho dobytka a lesníctva. Až začiatkom 20. storočia sa začala rozvíjať priemyselná výroba a budovať priemyselná oblasť. V súčasnej dobe sa aktívne presadzuje cestovný ruch, nakoľko prihraničný charakter tohto regiónu ponúka širokú možnosť rozvíjať cezhraničnú spoluprácu.



Prešovský samosprávny kraj - rozdelenie podľa okresov


Z hľadiska územného členenia je Stropkov sídlom okresu, dvanásteho v poradí medzi trinástimi okresmi Prešovského kraja podľa rozlohy (389 km), ako aj počtu obyvateľov (20 943). Z hľadiska správneho členenia je Stropkov centrom jedného z deviatich obvodov Prešovského kraja. Voveľkostnom rebríčku slovenských miest podľa počtu obyvateľov je Stropkov na 68. mieste v spoločnosti miest Holíč, Banská Štiavnica, Kolárovo a Šurany. Najbližším mestom je Svidník vo vzdialenosti 13 km. Najbližšími mestami podľa cestných vzdialeností sú Košice (85 km) a od hlavného mesta SR Bratislavy je vzdialený 485 km. Zaľudnenie regiónu je značne nerovnomerné a zaradzuje sa k najmenej zaľudneným okresom (Stropkov, Snina Medzilaborce, Levoča ). V okrese Stropkov mimo okresného sídla sú štyri obce s počtom obyvateľov viac ako 500. Všetky ostatné obce majú menej ako 500 obyvateľov. Okres Stropkov v roku 2002 zaznamenal najväčší relatívny úbytok obyvateľstva sťahovaním v rámci celého kraja. V samotnom meste Stropkov je úbytok obyvateľstva sťahovaním viac ako dvojnásobne väčší než v okrese. Samotné mesto Stropkov zaznamenalo 6. najväčší úbytok obyvateľstva sťahovaním v rámci 23 miest Prešovského kraja a za ostatné roky je výrazne nielen pod celorepublikovým, ale aj krajským priemerom.
Územie regiónu je národnostne nehomogénne. Najpočetnejšími menšinami sú rusínska, ukrajinská a rómske etnikum.
Región má nevýhodnú okrajovú polohu. Územím neprechádza železničná trať ani medzinárodný cestovný ťah. Najbližšie železničné stanice sú Medzilaborce - 32 km, Vranov 48 km a Prešov 54 km. Celková dĺžka cestnej siete predstavuje 163,4 km. Dĺžka ciest I. triedy je 22,1 km, II. triedy 32,2 km a III. triedy 109,1 km. Najbližšie letecké spojenie je v Košiciach, vzdialené 95 km.
Kapacita podzemných a povrchových vôd pokrýva potreby regiónu. Problémom je stav niektorých častí vodohospodárskej infraštruktúry a siete. Je potrebné znižovať znečistenie vôd a zvyšovať stupeň odkanalizovania. V priebehu roka 2004 boli vybudované pozdĺž rieky Ondava čističky odpadových vôd, ktoré boli financované z fondov PHARE.
Región je vytvorený z historicky formovaných regiónov, a to horného Zemplína a časti východného Šariša. Región sa stáva významnou rekreačnou oblasťou aj vďaka rekreačnej oblasti Domaša. Pomaly sa cestovný ruch stáva novým podnikateľským odvetvím, čomu napomáha aj prírodné prostredie s vysokou lesnatosťou, vodnými plochami a historickými pamiatkami.
Po roku 1989 v regióne vzniklo množstvo ekonomických subjektov. Všetky vznikali rozpadom buď veľkých podnikov, alebo vznikali celkom nové. Svoju činnosť zamerali predovšetkým na obchod a služby.
V mestách a obciach výrazne dominujú právnické osoby, zamerané na tvorbu zisku so súkromným vlastníctvom. V okrese Stropkov bolo v roku 2003 už iba 1,3% podnikov vo verejnom vlastníctve. Súkromné podniky so zahraničnou a medzinárodnou účasťou predstavujú v okrese Stropkov iba 1%.
Región patrí k priemerne slabým priemyselným oblastiam. Priemyselná výroba je koncentrovaná v mestách Stropkov, Giraltovce, Medzilaborce. V okrese Stropkov je v súčasnosti absolútna dominantnosť v počte malých až stredných podnikov. Ekonomická výkonnosť a zamestnanosť v okrese aj v mestách je výrazne závislá na veľkých podnikoch. Podniky Tesla a.s., Stroptel spol. s r.o a Kovo Sipox spol. s r.o. sú prevládajúcimi zdrojmi tvorby pridanej hodnoty a taktiež kľúčovými zamestnávateľmi. V regióne Stropkov je v priemysle zamestnaných 40% pracujúcich. Pre región je taktiež charakteristický vyšší podiel pracujúcich v pôdohospodárstve, ktorý dosahuje takmer 10 % podielu na celkovej zamestnanosti v okrese Stropkov. Poľnohospodárstvo v regióne je orientované na rastlinnú výrobu, kde prevažuje pestovanie obilovín, olejnín, významné je tiež pestovanie zemiakov. V živočíšnej výrobe ide predovšetkým o chov hovädzieho dobytka, ošípaných a hydiny. V regióne predstavujú značnú časť výmery poľnohospodárskej pôdy znevýhodnené oblasti, ktoré sú charakterizované zhoršenými prírodnými a sociálno-ekonomickými podmienkami, v dôsledku čoho majú poľnohospodári, hospodáriaci v týchto podmienkach, existenčné problémy. Cieľom v týchto oblastiach je zachovať vidiecku krajinu, udržať tu poľnohospodársku výrobu, zachovať a rozvíjať tu trvalo udržateľné systémy hospodárenia na pôde. Hospodárenie v týchto oblastiach nebude možné bez finančnej podpory zo štátneho rozpočtu.
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov sa v okrese Stropkov nachádza 4181 domov, z toho je 3555 trvalo obývaných. Z nich je 3339 rodinných. Neobývaných domov je 605. V celom okrese je 6049 bytov, z 5362 obývaných je 3367 v rodinných domoch. Neobývaných bytov je 660. Na jeden byt pripadalo 3,82 trvalo tu bývajúcich osôb. Priemerný byt mal veľkosť 62,90 m a 3,63 obytných miestnosti. Na jednu obytnú miestnosť tak pripadalo 1,05 bývajúcich osôb a na jednu osobu 16,50 m obytnej plochy.
Životné prostredie v regióne možno charakterizovať ako menej narušené. Územie regiónu patrí do severného mierneho pásma. Podľa pozorovania meteorologickej stanice, ktorá sa nachádza v obci Tisinec, je priemerná ročná teplota v meste Stropkov 7,7°C. Najteplejším mesiacom je júl (17,8°C) a najchladnejším január (-3,8°C). V regióne sa ročne vyskytuje v priemere 50 a viac letných dní. Prevládajúcim prúdením vetra na sledovanom území je severné, resp. južné, ktoré je transformované v smere rieky Ondavy. Hlavným ukazovateľom klímy sú zrážky. Priemerné zrážky v mesiaci júl sú 96 mm, čoho sú príčinou časté lejaky. Najmenším priemerom zrážok je mesiac marec (30 mm). Ročný priemerný úhrn zrážok predstavuje 669 mm.
V regióne Stropkov prevláda kontinentálna klíma, do ktorej zasahujú i prvky oceánskej klímy. Z hydrografického hľadiska územie kraja leží na hlavnom európskom rozvodí. Región patrí k úmoriu Čierneho mora. Najvýznamnejším prítokom rieky Ondavy je Chotčianka. V južnej časti regiónu sa nachádza vodná nádrž Domaša s dĺžkou 14 km, s najväčšou šírkou 4 km a hĺbkou 25 m, ktorá sa stala významným rekreačným centrom. V jednotlivých strediskách so širokou ponukou služieb sú možnosti kempingu a karavaningu, vodných športov, rybolovu, turistických vychádzok a zberu húb.
V okrese Stropkov sa nachádzajú 4 plne organizované základné školy, 4 plne organizované základné školy s materskou školou, 8 málotriednych základných škôl, 3 školské zariadenia a 14 materských škôl. V okrese Stropkov je 21 školských jedálni a v meste Stropkov sú 2 výdajné školské kuchyne.
V meste Stropkov je 1 nemocnica, kde sa nachádza lôžková časť s geriatrickým oddelením, paliatívnym oddelením a oddelenie dlhodobo chorých. Súčasťou lôžkovej časti je interná ambulancia pri oddelení, diétna sestra a fyzioterapeuticko - rehabilitačný tím a RTG. Konziliárne služby poskytuje chirurg, psychiater, neurológ, oftalmológ, kardiológ, otorylaryngológ, endokrinológ a ortopéd. V rámci liečebno-preventívneho úseku v nemocnici sú diabetologické, psychiatrické, onkologické, interné, nefrologické, rehabilitačné oddelenia. V meste Stropkov sú 6 lekárne a 1 predajňa zdravotníckych potrieb. Obyvatelia regiónu Stropkova majú nižšiu dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Pacienti tak častejšie chodia do iných nemocníc, najmä do Svidníka.
Sociálna oblasť predstavuje súbor činností od rôznych občianskych aktivít, cez kultúrne a športové aktivity, až po sociálne služby pre občanov v ťažkých životných situáciách. Spolupracuje tu mesto, obce, samospráva a úrady s občianskymi združeniami, cirkevnými, charitatívnymi a inými organizáciami v oblasti starostlivosti o rodinu a deti, starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých a starých ľudí, starostlivosti o ľudí, ktorí potrebujú zvláštnu pomoc. V rámci verejnej správy dochádza v oblasti sociálnej politiky k decentralizácii (prenosu kompetencií z centra na regionálnu a miestnu úroveň). Napriek tomu je úloha štátu v oblasti sociálnej politiky ešte stále veľmi rozsiahla.


Charakteristika subregiónu

Okres Stropkov - územné členenie podľa katastra obcí



 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky