RRA Domaša

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O nás

Cieľom činnosti združenia je podpora regionálnych subjektov pri realizovaní projektov v oblasti sociálnej a ekonomickej súdržnosti na plnenie intermediálnej funkcie medzi miestnymi regionálnymi subjektami a verejnou správou a vytváranie podmienok pre realizáciu rozvojových programov vyšších územných samosprávnych celkov

Regionálna rozvojová agentúra DOMAŠA ako záujmové združenie právnických osôb vykonáva najmä nasledujúce činnosti:

 • orientácia na rozvoj regiónu pomocou regionálneho operačného programu a v rámci neho realizovaných rozvojových projektov na podporu vytvárania podmienok  pre investovanie v regióne z vnútorných a vonkajších zdrojov,

 • aktivizácia účasti participujúcich projektových partnerov z regiónu na získaní domácich a zahraničných grantov rozvíjaním cezhraničnej a interregionálnej spolupráce,

 • podporovanie vstupu zahraničných investícií do regiónu a napomáhanie zriaďovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov

 • zabezpečovanie teritoriálneho marketingu regiónu, vypracovanie technicko-ekonomických štúdií, poradenstvo pri tvorbe, implementácií a monitoringu rozvojových projektov a získavanie zahraničného, rizikového a štartovacieho kapitálu pre podnikanie v regióne,

 • poskytovanie konzultačných služieb a podieľanie sa na budovaní vzťahu k verejnosti regiónu a  prezentácia  regionálnych projektov

 • koordinácia aktivít a spolupráca so subjektami podieľajúcimi sa na zabezpečení  regionálneho rozvoja v prípade potreby realizácie programov a projektov financovaných zo zdrojov EÚ,

 • koordinácia a usmerňovanie vypracovávania regionálnych rozvojových štúdií v súlade s  koncepciami  rozvoja kraja a regiónu,

 • organizovanie spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami, podpornými fondmi,

 • vytváranie regionálnych informačných systémov a databáz, organizovanie seminárov a výstav,

 • organizovanie odbornej školiacej činnosti najmä v oblasti regionálneho rozvoja a malého a stredného podnikania.

 • podpora cestovného ruchu a rozvoja turizmu, vytvorenie informačného centra regiónu Stropkov a jeho okolia,

 • efektívne využívanie turistického potenciálu regiónu s prihľadnutím na ekológiu,

 • koordinácia aktivít v cestovnom ruchu na miestnej, regionálnej a štátnej úrovni,

 • zabezpečovanie spoločnej propagácie vo forme propagácii a návštev veľtrhov turizmu na Slovensku a v zahraničí,

 • prepojenie samosprávnych orgánov, podnikateľov a ďalších organizácií činných v cestovnom ruchu

 • presadzovaním spoločnej stratégie pri rozvoji a marketingu,

 • programy neziskových organizácii – poradenstvo pre vypracovanie projektov,

 • podpora ochrany životného prostredia a enviromentálnych aktivít,

 • podpora podnikania

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky